Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 października 2008 r. w sprawie sprawozdań wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 22 czerwca 2008 r.

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 6 października 2008 r.

w sprawie sprawozdań wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 22 czerwca 2008 r.

Na podstawie art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056) Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza przedłożone jej sprawozdania wyborcze i informuje, że termin składania sprawozdań upłynął 22 września 2008 r. Obowiązek złożenia sprawozdań wyborczych ciążył na 18 komitetach wyborczych.

W ustawowym terminie sprawozdania wyborcze złożyło 17 komitetów wyborczych.

Po upływie ustawowego terminu sprawozdanie złożył Komitet Wyborczy Stronnictwa „Piast".

Przedłożone sprawozdania stanowią załączniki nr 1-18 do niniejszego komunikatu, według załączonego wykazu.

Państwowa Komisja Wyborcza udostępnia do wglądu wykazy wpłat od osób fizycznych na rzecz komitetów wyborczych wyborców na wniosek, w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.1). Inne nieopublikowane załączniki do sprawozdań komitetów wyborczych stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.2) i są udostępniane do wglądu w trybie i na zasadach określonych w tej ustawie.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1291, z 2004 r. Nr 25, poz. 319 i Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i poz. 711 oraz z 2007 r. Nr 165, poz. 1170 i Nr 176, poz. 1238.

 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110.


Załączniki do komunikatu
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 6 października 2008 r.
( poz. 693 )

Rejestr zmian

  • Data utworzenia

    24-02-2016 11:51

    Wprowadził:

    Bartosz Goździk